Положення про Громадську раду при Державному агентстві України з питань кіно

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду 

при Державному агентстві України з питань кіно

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства України з питань кіно

від 18 жовтня 2021 р. № 383 

 

СХВАЛЕНО

Громадською радою при Державному

агентстві України з питань кіно

 

Протокол від 6 жовтня 2021 р. № 4

Голова ____________ Притула С.В.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Державному агентстві України з питань кіно

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при Державному агентстві України з питань кіно (далі – «Громадська рада») є тимчасовим діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2 Основними завданнями Громадської ради є:

- сприяння участі громадськості в розвитку кінематографії в Україні;

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Державного агентства України з питань кіно, при якому вона утворена (далі – «Орган»);

- налагодження ефективної взаємодії Органу з громадськістю та сприяння врахуванню Органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії;

- сприяння Органу у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень;

- здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії;

- доведення до Органу, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування громадської експертизи, оцінки державної політики, проектів нормативних актів в сфері діяльності Органу.

1.3 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншим відповідним законодавством України, а також цим Положенням.

1.4 Положення про Громадську раду та зміни до нього розробляються Органом, разом із Громадською радою та затверджуються Органом.

Розділ  IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії Органу, при якому вона утворена.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує та подає Органу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • готує та подає Органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;
 • готує та подає Органу обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у сфері кінематографії або підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Органу;
 • здійснює громадський моніторинг за врахуванням Органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає, узагальнює та подає Органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі кіно, а також інших пов’язаних сфер державної та суспільної діяльності в Україні;
 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Пропозиції громадської ради розглядаються Органом в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

2.3 Громадська рада має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні та робочі групи тощо);
 • залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;
 • отримувати в установленому порядку від Органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності;
 • брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідних галузей;
 • взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Органу та його структурних підрозділів, звертатись до нього з інших питань;
 • направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень Органу, отримувати від них інформацію в встановленому законодавством порядку;
 • розробляти та надавати Органу пропозиції з удосконалення законодавства в сфері компетенції Органу;
 • доповідати на засіданні Органу рішення Громадської ради, які є обов’язковими до розгляду Органом;
 • за запрошенням Органу та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться цим Органом та його структурними підрозділами;
 • ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;
 • розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;
 • проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Орган;
 • розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції Органу або інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4 Рішення Громадської ради ухвалюються на засіданнях Громадської ради та оформлюються протоколом засідання. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер для Органу і є обов’язковими для розгляду Органом.

2.5 Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

2.6 Членство в Громадській раді є індивідуальним.

2.7 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.8 Члени Громадської ради мають право доступу в узгодженому з Органом порядку до приміщень, в яких розміщений Орган, зокрема для проведення засідань Громадської ради, постійних та тимчасових робочих органів (комісій, експертних та робочих груп тощо), створених чи ініційованих Громадською радою.

Розділ  IІІ.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації (далі – «інститути громадянського суспільства»).

3.2 До складу громадської ради при Органі можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які реалізовують свої проекти у сфері кінематографії, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

3.3 Інститут громадянського суспільства, незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо), для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

3.4 До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

3.5 Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається Органом.

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною Органом ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

3.6 Для формування складу громадської ради Орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.

Якщо при Органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється Органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

3.7 Персональний склад ініціативної групи визначається Органом з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Органу та представників інститутів громадянського суспільства.

3.8 Інформацію про персональний склад ініціативної групи Орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.9 Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження Органом її персонального складу. 

3.10 Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правомочним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

3.11 Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

3.12 Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

3.13 Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження органом виконавчої влади складу громадської ради.

3.14 Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування, Орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

- орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

- вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

- перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

- строк подання документів;

- відомості про склад ініціативної групи;

- прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

3.15 Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
 • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
 • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

3.16 Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

3.17 За 30 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтинговому електронному голосуванні приймання заяв для участі у них припиняється.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

3.18 Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом п’яти календарних днів.

3.19 Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- в інших відкритих джерелах.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в органі виконавчої влади протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

3.20 За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Органу, а також у судовому порядку.

3.21 Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування Орган на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:

- список кандидатів до складу громадської ради;

- біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

- відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

- список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

- уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

3.22 Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положенням;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до п.3.18 цього Положення;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим цим Положенням;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

3.23 Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом таємного рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується органом виконавчої влади.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органу виконавчої влади.

Установчі збори своїм рішенням можуть вирішити питання щодо знищення чи зберігання бюлетенів голосування, про що робиться примітка в протоколі.

Орган виконавчої влади оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження

3.24 Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений Органом строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний веб-сайт Органу у визначеному ним порядку.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

- відкритий код системи голосування;

- безоплатність доступу та використання обраної органом виконавчої влади інформаційно-комунікативної технології для голосування;

- електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

- неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

- фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

- відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу громадської ради при Органі здійснюється громадянами незалежно від місця проживання.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу громадської ради, що визначена ініціативною групою як кількісний склад громадської ради.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу громадської ради здійснюється протягом строку, визначеного Органом, але не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу громадської ради за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється Органом на своєму офіційному веб-сайті.

3.25 Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

3.26 Орган на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Орган оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

3.27 Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу. 

Розділ IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени Громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції та проекти рішень Громадської ради;

- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

- інформувати Громадську раду про свою діяльність, подавати на розгляд Громадської ради документи та інформацію в сфері діяльності Громадської ради;

- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

- бути членом постійної комісії, а також експертних груп та інших органів Громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу з об’єктивних та поважних причин, допускається участь в засіданні та голосування шляхом використання технічних засобів, які забезпечують прямий зв’язок учасників засідання з відсутнім членом (членами) Громадської ради. Допускається прийняття рішень з питань порядку денного шляхом електронного опитування у строки, визначені у відповідному електронному листі за виключенням наступних питань:

- зміна Голови, Заступника Голови Громадської ради;

- зміна секретаря Громадської ради;

- дострокове припинення діяльності Громадської ради; затвердження Положення про Громадську раду, регламенту Громадської ради;

- виключення членів Громадської ради.

Рішення з вказаних питань приймаються виключно на засіданнях Громадської ради.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам не допускається.

4.5 Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (два рази поспіль). У випадку якщо член Громадської ради відсутній на засіданні Громадської ради без поважних причин два рази поспіль, його повинні повідомити шляхом відправлення електронного листа про поставлення питання про його виключення із членів Громадської ради на наступному засіданні;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

4.6. Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради у разі:

- подання членом Громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

- надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

- обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

- державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

- встановлення невідповідності законодавству України, яке регулює утворення та діяльність громадський рад, належного правового статусу особи, яка делегувала представника, або члена Громадської ради, зокрема відсутність у особи, яка делегувала представника для участі в установчих зборах, статусу інституту громадянського суспільства на момент проведення установчих зборів або втрата такого статусу в період повноважень відповідної Громадської ради, набуття членом Громадської ради статусу посадової, службової особи або працівника Органу, інших органів виконавчої влади України тощо;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

- смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

4.7 У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

4.7 Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання Громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.8 Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради. 

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні Громадської ради з числа членів Громадської ради обираються шляхом рейтингового голосування голова та секретар Громадської ради, за пропозицією членів Громадської ради можуть також бути обрані заступники голови.

За заявою Громадської ради керівник Органу може покласти функції секретаря громадської ради на представника такого органу.

5.2 Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу.

5.3 Голова Громадської ради очолює Громадську раду та виконує, зокрема, наступні функції:

- організовує діяльність Громадської ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- вносить пропозиції про проведення засідань шляхом електронного опитування;

- підписує документи від імені Громадської ради;- звітує про роботу Громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- виконує інші функції та повноваження визначені Положенням про Громадську раду, регламентом Громадської ради, рішеннями Громадської ради;

- може брати участь у засіданнях колегії Органу.

5.4 Голова Громадської ради має повноваження необхідні для виконання його функцій, які є чинними до закінчення строку повноважень складу Громадської ради, якщо не припинені достроково. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені достроково на підставі його відповідної особистої заяви або в разі припинення його членства в Громадській раді, про Громадська рада що ухвалює відповідне рішення на найближчому засіданні Громадської ради.

5.5 Повноваження голови Громадської ради також можуть бути припинені достроково за рішенням Громадської ради, якщо за це проголосує не менш ніж 2/3 від чинного кількісного складу Громадської ради. Питання про дострокове припинення повноважень голови Громадської ради може бути винесено на розгляд найближчого засідання Громадської ради за ініціативою не менш ніж третини від чинної кількості її членів.

5.6 В разі дострокового припинення повноважень голови Громадської ради, на тому ж засіданні Громадська рада обирає з числа її членів нового голову Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

5.7 Голова Громадської ради може мати заступника голови Громадської ради. Громадська рада обирає заступника голови Громадської ради за поданням голови Громадської ради чи за пропозицією члені Громадської ради.

5.8 Заступник голови Громадської ради:

- доповідає голові та на засіданнях Громадської ради стан виконання завдань та рішень Громадської ради за закріпленими за ним сферами компетенції Громадської ради;

- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних робочих органів (комісій, експертних та робочих груп тощо) Громадської ради;

- розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до сфери його компетенції;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- за відсутності голови Громадської ради забезпечує скликання засідань Громадської ради;

- виконує інші функції відповідно до рішень і доручень Громадської ради.

Повноваження заступника голови Громадської ради також можуть бути припинені достроково за рішенням Громадської ради, якщо за це проголосує не менш ніж 2/3 від чинного кількісного складу Громадської ради. Питання про дострокове припинення повноважень заступника голови Громадської ради може бути винесено на розгляд найближчого засідання Громадської ради за ініціативою не менш ніж третини від чинної кількості її членів. Новий заступник голови Громадської ради обирається після ухвалення Громадською радою рішення про припинення повноважень попереднього заступника голови з відповідної сфери діяльності.

5.9 У разі неможливості голови Громадської ради виконувати свої функції, його повноваження до моменту найближчого засідання Громадської ради виконуються заступником голови Громадської ради або секретарем Громадської ради, у разі відсутності посади заступника голови у скликанні Громадської ради. У випадку відсутності на засіданні Громадської ради голови Громадської ради або його заступника, Громадська рада обирає головуючого на засіданні з числа присутніх на засіданні дійсних членів Громадської ради.

5.10 За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови, заступника голови, секретаря Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.11 З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради обирає секретаря Громадської ради. Секретар обирається та відкликається Громадською радою з членів Громадської ради, про що зазначається в протоколі відповідного засідання Громадської ради. У разі неможливості бути присутнім на засіданні секретаря Громадської ради  Громадська рада обирає секретаря засідання з числа присутніх на засіданні дійсних членів Громадської ради.

5.12 Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, документообігу, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

Секретар, зокрема:

- забезпечує підготовку матеріалів, проектів документів, пропозицій до порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів, голови та заступників голови;

- забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради, протягом трьох робочих днів після дня проведення засідання подає їх на підпис голови ради;

- забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх до Органу;

- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;

- забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадській раді, виконання її рішень;

- забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

За заявою громадської ради, прийнятою на Громадської ради, керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника Органу без права голосу на засіданні Громадської ради.

Секретар Громадської ради може бути секретарем робочих органів Громадської ради.

5.13 Для забезпечення фахового рівня та громадської експертизи Громадською рада може створювати постійні робочі органи – комісії з числа членів Громадської ради, до роботи яких можуть залучатись за згодою інші фахівці та експерти. Створення, визначення складу, припинення діяльності, напрямки роботи комісій визначаються на засіданні Громадської ради та оформлюються протоколом. Голова  та секретар комісії обирається на засіданні Громадської ради. Член Громадської ради не може бути головою більш ніж однієї комісії.

5.14 Голова комісії організовує попередній розгляд та підготовку питань до розгляду Громадською радою. Комісії можуть також опрацьовувати будь-які інші питання за напрямками своєї роботи та виносити їх на порядок денний Громадської ради.

5.15 Для опрацювання окремих питань Громадська рада може утворювати з числа членів Громадської ради тимчасові робочі та експертні групи, до роботи яких можуть залучатись за згодою інші фахівці та експерти. Громадська рада на засіданні визначає склад, голову, строк функціонування тимчасових робочих органів та визначає їх завдання. Член Громадської ради може бути одночасно членом кількох тимчасових робочих органів Громадської ради, незалежно від його членства в комісії.

5.16 Тимчасові робочі органи Громадської ради проводять свою діяльність колегіально у формі засідань або електронного листування, та затверджують результати своєї діяльності протокольно та погоджуються на засіданні Громадської ради.

5.17 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини її членів. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.

За виключенням проведення щоквартального засідання, передбаченого абзацем першим цього пункту, допускається проведення засідань шляхом електронного опитування Членів Громадської ради щодо прийняття рішень з питань порядку денного. З метою належної ідентифікації Членів Громадської ради шляхом електронного опитування, кожен з Членів повідомляє Голові Громадської ради інформацію про особисту електронну пошту/інші засоби дистанційного електронного зв’язку, що буде використовуватись при опитуванні.

5.18 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її дійсних членів.

5.19 Засідання Громадської ради проводяться відкрито, відповідно до регламенту Громадської ради.

5.20 У засіданнях Громадської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Органу.

5.21 За запрошенням голови Громадської ради, а також за пропозицією членів Громадської ради, які ініціюють розгляд та внесення до порядку денного питань, у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці, кінематографісти, а також експерти та спеціалісти.

При підготовці засідання Громадської ради та формуванні порядку денного із залученням третіх осіб, Голова Громадської ради зобов'язаний завчасно повідомити про це членів Громадської ради. Члени Громадської ради можуть винести заперечення щодо участі третіх осіб у засіданні половиною складу Громадської ради до моменту офіційного оприлюднення порядку денного.

5.22 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь в засіданні. У разі рівного розподілу голосів питання може бути направлене на доопрацювання, зняте з розгляду чи ініційоване повторно з доповненнями.

5.23 Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Органом. 

5.24 Рішення Органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій (рішень) Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку письмово доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте Органом рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.25 На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

5.26 Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

5.27 Не врегульовані цим Положенням питання організації діяльності Громадської ради визначаються регламентом Громадської ради, який приймається на засіданні Громадської ради. Оперативні питання роботи Громадської ради можуть також вирішуватись безпосередньо рішеннями Громадської ради.

Розділ VІ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Орган, за участю свого структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує Секретаріат Громадської ради приміщенням та засобами зв’язку, створює умови для діяльності Громадської ради та проведення її засідань.

6.2 Громадська рада інформує Орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, річний план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.