Хто ми є

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Першою українською державною організацією в галузі кіно був «Українфільм», який виник в серпні 1918 році після приходу до влади в Україні Павла Скоропадського та видання ним указу про українізацію кіно.

13 березня 1922 р. на базі Всеукраїнського кінокомітету радянська влада створила українське державний комітет по кінематографії — Всеукраїнське фотокіноуправління. Ця державна організація об'єднала всю галузь кінематографії, включаючи кіностудії, кінопрокат, кінопромисловість, кіноосвіту та кінопресу України та Криму у період з 1922 по 1930 рік.

Після розформування на початку 1930-х Всеукраїнського фотокіноуправління на його місці було створено менш автономну організацію — державний трест «Українське кіно 1930-1940-х років». Її послідовником пізніше став Державний комітет УРСР по кінематографі.

5 серпня 1988 року Верховна Рада УРСР ліквідувала Державний комітет по кінематографії, Україна фактично залишилася без державного органу, відповідального за розвиток кіно.

У серпні 1991 було створено Державний фонд української кінематографії, який проіснував до 13 травня 1993 року.

У період з 1993 року по 2005 рік питаннями кінематографії опікувалося Міністерство культури України.

Державна служба кінематографії була утворена як урядовий орган державного управління у складі Міністерства культури і туризму України (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2005р. № 1111).

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державне агентство України з питань кіно шляхом реорганізації Міністерства культури і туризму України та ліквідації Державної служби кінематографії (постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2011р. № 346).

Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014р. № 277 визначено, що Державне агентство України з питань кіно утворено як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері кінематографії.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2014 р. N 277

Київ

Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 51 від 07.02.2018
№ 885 від 16.10.2019
№ 561 від 01.07.2020
№ 262 від 12.03.2022
№ 201 від 07.03.2023}

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Державне агентство України з питань кіно, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 277

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з питань кіно

{У тексті Положення слова "Міністр культури" в усіх відмінках замінено словами "Міністр культури, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{У тексті Положення слово "Мінкультури" замінено словом "МКМС" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{У тексті Положення слова “Міністр культури, молоді та спорту” в усіх відмінках замінено словами “Міністр культури та інформаційної політики” у відповідному відмінку; слово “МКМС” замінено словом “МКІП” згідно з Постановою КМ № 561 від 01.07.2020}

 

1. Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Координацію роботи Держкіно забезпечує Міністр Кабінету Міністрів України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

2. Держкіно у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держкіно є:

1) реалізація державної політики у сфері кінематографії;

2) забезпечення формування державної політики у сфері кінематографії;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 07.03.2023}

3) здійснення державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії.

4. Держкіно відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кінематографії;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

2) проводить аналіз діяльності суб’єктів кінематографії, за результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку національної кінематографії;

2-1) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері кінематографії;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

2-2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

надання грантів Президента України молодим діячам мистецтв у сфері кінематографії для створення і реалізації творчих проектів та ініціює заснування нових грантів для реалізації творчих проектів;

надання стипендій Президента України для молодих митців у сфері кіномистецтва;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

3) розробляє пропозиції щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи;

4) виконує програми виробництва фільмів, розробляє економічне обґрунтування та проводить розрахунки граничних обсягів видатків державного бюджету;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 51 від 07.02.2018}

4-1) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки діяльності з виготовлення та популяризації вітчизняної аудіовізуальної продукції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

{Підпункт 5 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 201 від 07.03.2023}

6) укладає договори про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;

{Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 51 від 07.02.2018}

7) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом з питань реалізації державної політики у сфері кінематографії;

8) сприяє збереженню та раціональному використанню національної та світової кінематографічної спадщини;

9) веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

10) веде Державний реєстр фільмів;

11) видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

12) бере участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних та інноваційних проектів у сфері кінематографії;

13) розробляє пропозиції щодо умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії;

14) здійснює контроль за дотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу, умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, та за наявністю зазначеного державного посвідчення;

15) складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії;

16) здійснює відповідно до законодавства функції державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії;

{Підпункт 16 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 51 від 07.02.2018}

17) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу у сфері кінематографії;

18) бере участь в організації та проведенні кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем’єр, прес-конференцій, інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії;

19) відповідно до законодавства бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до повноважень Держкіно;

20) здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами;

21) вносить в установленому порядку подання стосовно представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами, здійснює нагородження заохочувальними відзнаками Агентства;

22) здійснює відповідно до законодавства підготовку, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів;

23) надає відповідно до міжнародних договорів аудіовізуальним творам в Україні статус продукту спільного виробництва;

24) надає в установленому порядку аудіовізуальним творам статус національного;

25) порушує в установленому порядку клопотання про надання суб’єктам кінематографії статусу національного;

26) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно;

27) виконує у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

28) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкіно, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

28-1) організовує та забезпечує роботу Ради з державної підтримки кінематографії, Експертної комісії з питань кінематографії;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 28-1 згідно з Постановою КМ № 51 від 07.02.2018}

28-2) вносить до Ради з державної підтримки кінематографії проекти рішень, а також реалізує рішення Ради з державної підтримки кінематографії щодо:

утворення експертних комісій у порядку, передбаченому законом;

надання державної підтримки суб’єктам кінематографії у порядку та формах, визначених законом, у тому числі укладення договорів про надання державної підтримки;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 28-2 згідно з Постановою КМ № 51 від 07.02.2018}

28-3) приймає рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій у формі адміністративно-господарських штрафів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 28-3 згідно з Постановою КМ № 51 від 07.02.2018}

29) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держкіно з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держкіно, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держкіно та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Агентства;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 51 від 07.02.2018}

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкіно, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держкіно;

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Держкіно для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи.

7. Держкіно у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав і міжнародних організацій у сфері кінематографії, профспілками та організаціями роботодавців, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Держкіно у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, здійснює організацію та контроль за їх виконанням.

Накази Держкіно, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

Накази Держкіно нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

Накази Держкіно, видані в межах повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

{Пункт 8  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

9. Держкіно очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 51 від 07.02.2018}

10. Голова Держкіно:

1) очолює Держкіно, здійснює керівництво його діяльністю;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Держкіно Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) подає Міністру Кабінету Міністрів для затвердження плани роботи Держкіно;

5) звітує перед Міністром Кабінету Міністрів про виконання планів роботи Держкіно та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держкіно, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держкіно;

8) призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців апарату Держкіно (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держкіно;

9) приймає рішення щодо утворення, ліквідації, реорганізації підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держкіно;

10) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держкіно;

11) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держкіно, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

12) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами України;

13) організовує в установленому порядку підвищення кваліфікації працівників апарату Держкіно;

14) представляє в установленому порядку Держкіно у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

15) залучає державних службовців Держкіно, а також за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держкіно;

16) утворює комісії, робочі та експертні групи;

17) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

18) підписує накази Держкіно;

19) дає в межах своїх повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держкіно доручення;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 262 від 12.03.2022}

11. Голова Держкіно має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

Кількість заступників Голови Держкіно визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання Голови Держкіно.

{Пункт 11 в редакції Постанов КМ № 51 від 07.02.2018№ 262 від 12.03.2022}

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкіно, обговорення основних напрямів його діяльності у Держкіно може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Держкіно.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення консультацій з основних питань діяльності у Держкіно можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держкіно. Кількісний та персональний склад колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держкіно.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держкіно затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Держкіно затверджує його Голова за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}

Штатний розпис, кошторис апарату Держкіно затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Держкіно є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 262 від 12.03.2022}