Порядок утворення та роботи експертних комісій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України

28 квітня 2021 року № 298

 

Порядок

утворення та роботи експертних комісій при Раді з державної підтримки

кінематографії, а також умови їх діяльності

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення та організації роботи експертних комісій, а також умови їх діяльності.

2. Експертні комісії є колегіальними консультативно-дорадчими органами, що діють при Раді з державної підтримки кінематографії (далі – Рада).

3. У цьому Порядку терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів» та «близькі особи» вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції».

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про кінематографію», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

4. У своїй роботі експертні комісії керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком та іншими актами законодавства України.

5. Метою діяльності експертних комісій є забезпечення оцінювання проектів/кінопроектів, поданих суб’єктами кінематографії на конкурсний відбір з метою одержання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - проекти).

Основними завданнями експертних комісій є:

- розгляд заяв, поданих суб’єктами кінематографії для участі у конкурсному відборі, та доданих до них документів;

- здійснення оцінювання проектів та підготовка до них експертних висновків.

6. До складу експертних комісій включаються експерти з числа професійних творчих працівників, кінознавців, продюсерів, економістів, дистриб'юторів, прокатників фільмів та інших осіб.

Кількість членів експертної комісії становить не більше семи осіб. За рішенням Ради кількість членів експертної комісії може бути збільшено до дев’яти осіб.

Персональний склад експертних комісій затверджує Рада за поданням Держкіно.

7. За рішенням Ради експерта може бути виключено зі складу експертної комісії у разі:

- систематичного невиконання покладених на нього обов’язків;

- подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

- виїзду на постійне проживання за межі України;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

- порушення під час оцінювання проектів норм Закону України «Про запобігання корупції»;

- смерті особи.

8. Створені для цілей реалізації норм цього Порядку документи в електронній формі подаються з накладанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки у порядку, встановленому Законом України «Про електронні довірчі послуги».

ІІ. Повноваження голови, секретаря та членів експертних комісій

1. Голову кожної експертної комісії обирають з числа членів експертної комісії на першому засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів експертних комісій. Секретарем експертної комісії без права голосу є працівник Держкіно.

2. Голова експертної комісії:

- визначає порядок денний засідань експертної комісії;

- веде засідання експертної комісії, ставить питання на голосування, оголошує результати;

- контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів експертної комісії;

- забезпечує всебічний і об’єктивний розгляд питань, включених до порядку денного засідання експертної комісії;

- накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», на протокол засідання експертної комісії, підготовлений секретарем експертної комісії в електронній формі.

3. Секретар експертної комісії:

- опрацьовує з членами експертної комісії заяву про відсутність потенційного або реального конфліктів інтересів, складену в електронній формі (у довільній формі);

- налагоджує комунікацію між головою, членами експертних комісій, Радою та Держкіно;

- готує матеріали для розгляду на засіданні експертної комісії;

- готує в електронній формі протоколи засідань експертної комісії та зберігає їх;

- збирає, підготовлені в електронній формі, експертні висновки до проектів, долучає їх до розгляду на засіданні експертної комісії та зберігає їх;

- здійснює облік підготовлених в електронній формі експертних висновків до проектів кожним членом експертної комісії.

4. Члени експертних комісій зобов’язані:

- розглядати заяви, подані суб’єктами кінематографії для участі у конкурсному відборі, та додані до них документи;

- проводити оцінювання проектів особисто;

- дотримуватися принципів сумлінності й об’єктивності під час оцінювання проектів;

- готувати в електронній формі експертні висновки за результатами оцінювання проектів із обов’язковим зазначенням оцінки за всіма встановленими критеріями та своєчасно надсилати їх засобами електронного зв’язку секретарю експертної комісії;

- особисто брати участь у засіданнях експертної комісії;

- брати участь у голосуванні, бути неупередженими у прийнятті рішень, діяти самостійно;

- не розголошувати інформацію, що стала відома під час розгляду заяв, поданих суб’єктами кінематографії для участі у конкурсному відборі, та доданих до них документів, оцінювання проектів;

- не втручатися у будь-який спосіб в проведення оцінювання проектів іншими членами експертної комісії;

- не допускати потенційного та реального конфлікту інтересів під час оцінювання проектів;

- до початку оцінювання проектів повідомляти про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів.

5. Члени експертних комісій мають право:

- отримувати та/або ознайомлюватися з документами, інформацією, матеріалами з питань, що належать до компетенції експертної комісії;

- висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються на засіданнях експертної комісії.

ІІІ. Порядок утворення експертних комісій

1. Персональний склад експертних комісій формується з числа експертів, включених до переліків експертів.

Кількість переліків експертів залежить від кількості експертних комісій.

2. Для формування переліків експертів на офіційному вебсайті Держкіно оприлюднюється оголошення про відбір кандидатів.

3. В оголошенні зазначаються:

- назва(и) експертної(их) комісії(й), до якої(их) формується(ються) перелік(и) експертів;

- порядок і строк подання заяв, номер телефону для довідок, відповідальна особа Держкіно;

- перелік документів та вимоги щодо їх оформлення;

- вимоги до кандидата, визначені пунктом першим частини шостої статті 9 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та цим Порядком;

- роз’яснення щодо створення електронного кабінету, заповнення та подання заяви, завантаження доданих до неї документів.

4. Заява та додані до неї документи приймаються протягом десяти календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

5. Особи можуть бути висунуті кандидатами до переліків експертів від творчих спілок, громадських об’єднань, господарських об’єднань, наукових установ, закладів вищої освіти, статутні документи яких передбачають провадження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення, діяльність яких є активною протягом останнього року (далі - заклади, установи, організації), або шляхом самовисування.

Один заклад, установа, організація може запропонувати не більше десяти кандидатів до переліків експертів (далі - кандидати).

6. Основні вимоги до кандидатів:

1) вища освіта не нижче першого рівня вищої освіти гуманітарного, кінематографічного, фінансово-економічного, юридичного профілю;

2) досвід професійної діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення не менше трьох років (професійні творчі працівники, що діють у сфері кінематографії, кінознавці-кінокритики, продюсери, економісти, маркетологи, дистриб’ютори, прокатники, розповсюджувачі фільмів, організатори міжнародних кінофестивалів, тощо), зокрема відповідно до профілю експертної комісії:

досвід управління виробництвом фільмів, які отримали визнання на міжнародних кінофестивалях або мали успіх у кінотеатральному прокаті та/або телевізійному показі, або досвід фахового аналізу, рецензування, експертної оцінки кінопроектів, або досвід розповсюдження, промоції фільмів, або досвід організації міжнародних фестивалів (з історією безперервного проведення впродовж останніх семи років) не менше трьох років;

досвід з питань фінансово-економічного аналізу та планування або розроблення та реалізації маркетингових стратегій не менше трьох років;

досвід розробки, реалізації або керівництва фундаментальними або прикладними науковими дослідженнями у сфері кінематографії та/або досвід здійснення їх наукового рецензування, наукової експертизи не менше трьох років;

3) знання державної мови;

4) бездоганна ділова репутація.

7. Не можуть бути кандидатами:

1) особи, стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають потенційний або реальний конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», та/або особи, які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення;

2) члени Ради або їх близькі особи;

3) особи, які мають судимість, непогашену або не зняту в установленому законом порядку;

4) особи, які були виключені зі складу експертної комісії за невиконання своїх обов’язків;

5) особи, які є громадянами держави-агресора та/або відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про кінематографію» включені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та/або до яких відповідно до Закону України «Про санкції» застосовано санкції.

8. У разі самовисування кандидат на офіційному вебсайті Держкіно створює власний електронний кабінет, заповнює та подає заяву в електронній формі за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку, завантажує документи, що додаються до заяви:

1) анкету кандидата на включення до переліків експертів в електронній формі за формою, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

2) копію документа, що підтверджує здобуття кандидатом вищої освіти (у разі здобуття вищої освіти до 2000 року);

3) мотиваційний лист в електронній формі (у довільній формі);

4) рекомендаційний лист від суб’єкта кінематографії, діяльність якого є активною протягом останнього року, в електронній формі (у довільній формі із зазначенням: періоду та форми співпраці суб’єкту кінематографії із кандидатом, отриманого кандидатом досвіду професійної діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення, зокрема відповідно до профілю експертної комісії, фактів, які підтверджують активну діяльність суб’єкта кінематографії протягом останнього року);

5) документи та інші матеріали, що підтверджують активну діяльність кандидата у сфері кінематографії та/або телебачення протягом трьох років (публікації у наукових виданнях або засобах масової інформації, скріншоти інтернет-ресурсів, програми конференцій, брошури, афіші тощо, які підтверджують організацію або участь у наукових/громадських заходах з проблем у сфері кінематографії та/або телебачення: публічних обговореннях актуальних питань, публічних дискусіях у професійній сфері тощо);

6) інші документи, які кандидат вважає за необхідне представити на розгляд Держкіно.

9. У разі висування кандидатів закладом, установою, організацією на офіційному вебсайті Держкіно заклад, установа, організація за участю кандидата створює власний електронний кабінет, заповнює та подає заяву в електронній формі за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку, завантажує документи, що додаються до заяви:

1) анкету кандидата на включення до переліків експертів в електронній формі за формою, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

2) копію документа, що підтверджує здобуття кандидатом вищої освіти (у разі здобуття вищої освіти до 2000 року);

3) рекомендаційний лист від закладу, установи, організації в електронній формі (у довільній формі із зазначенням: періоду та форми співпраці закладу, установи, організації із кандидатом, характеристикою професійних якостей кандидата, отриманого кандидатом досвіду професійної діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення не менше трьох років, зокрема відповідно до профілю експертної комісії, мотивації рекомендації кандидата);

4) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи закладу, установи, організації у сфері кінематографії не менше одного року (публікації у засобах масової інформації, скріншоти інтернет-ресурсів, програми конференцій, брошури, афіші тощо);

5) інші документи, які заклад, установа, організація та/або кандидат вважають за необхідне представити на розгляд Держкіно.

10. Документи, що додаються до заяви, завантажуються у власному електронному кабінеті в електронній формі (або скановані копії їх паперових форм, придатні для приймання їх змісту людиною) у форматі «.PDF» (кожний документ завантажується окремим файлом, заголовок якого відповідає короткому змісту цього документа).

11. Достовірність інформації у документах, що додаються до заяви відповідно до пункту 8 цього розділу, забезпечує кандидат, який самовисувається, а у документах, що додаються до заяви відповідно до пункту 9 цього розділу – кандидат та заклади, установи, організації, які його висувають.

12. Датою реєстрації заяви вважається дата її подання закладом, установою, організацією або кандидатом у власному електронному кабінеті.

Офіційним повідомленням закладу, установи, організації або кандидата про реєстрацію електронної заяви вважається відображення зазначеної події у власному електронному кабінеті.

13. Держкіно протягом двох робочих днів з наступного дня після дати реєстрації заяви проводить перевірку поданої заяви та документів, що додаються до заяви, на предмет їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 8 або 9 цього розділу.

У разі подання заяви та документів, що додаються до заяви, які не відповідають вимогам, визначеним пунктами 8 або 9 цього розділу, Держкіно не пізніше двох робочих днів з наступного дня після дати завершення перевірки поданої заяви та документів, що додаються до заяви, повідомляє про це заклад, установу, організацію або кандидата шляхом направлення повідомлення у електронному кабінеті та/або на адресу електронної пошти закладу, установи, організації або кандидата.

У такому разі заява вважається неприйнятою і заклад, установа, організація або кандидат мають право доопрацювати заяву та документи, що додаються до заяви, з урахуванням отриманих зауважень та подати її повторно до завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні.

Заяви, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку подання документів, не реєструються та не розглядаються.

14. Заклад, установа, організація або кандидат має право до зазначеного в оголошенні строку подання документів скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву.

15. Держкіно протягом двох календарних днів з дня завершення строку подання документів формує та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті переліки кандидатів, у яких зазначаються: прізвища, імена, по батькові (за наявності) кандидатів, їх професійний досвід, назва(и) експертної(их) комісії(й), до переліку(ів) експертів якої(их) самовисунуто/подано кандидата.

16. Заклади, установи, організації та фізичні особи, протягом двох календарних днів з дня оприлюднення переліків кандидатів можуть надіслати Держкіно за допомогою електронного кабінету пропозиції та застереження стосовно кандидатів, включених до переліків кандидатів, підготовлені в електронній формі та підписані з накладенням кваліфікованих електронних підписів (далі – пропозиції та застереження).

17. Переліки експертів за поданням Держкіно затверджується Радою після вивчення пропозицій та застережень щодо кандидатів (у разі наявності).

18. Переліки експертів оприлюднюються на офіційному вебсайті Держкіно протягом двох робочих днів з дня їх затвердження.

19. Переліки експертів затверджуються строком на два роки. До кожного переліку експертів може бути включено до шістнадцяти експертів.

Один і той самий експерт не може бути включений до переліку експертів більше двох разів поспіль.

Один і той самий експерт може бути включений до більш ніж одного переліку експертів одночасно.

Експерт може бути виключений з переліку експертів з тих же підстав, які визначені пунктом 7 розділу І цього Порядку.

У разі виключення експерта з переліку експертів оголошується добір кандидатів для включення до переліку експертів, який проводиться відповідно до пунктів 2-17 цього розділу.

20. Відбір експертів до складу кожної експертної комісії здійснюється за допомогою жеребкування протягом п’яти робочих днів з дня завершення приймання заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі проектів.

Протягом одного робочого дня після оприлюднення на офіційному вебсайті Держкіно заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі проектів експерти, включені до переліків експертів, знайомляться з поданими суб’єктами кінематографії на конкурсний відбір проектами та у разі наявності реального або потенційного конфлікту інтересів подають засобами електронного зв’язку Держкіно відповідну заяву в електронній формі (у довільній формі).

До жеребкування не допускаються експерти, які:

є працівниками, керівниками, власниками, в тому числі бенефіціарними власниками, суб’єктів - кінематографії, які подали проект на конкурсний відбір;

- залучені або будуть залучені суб’єктом кінематографії до реалізації проекта, поданого на конкурсний відбір;

- протягом останнього року співпрацювали на умовах трудових відносин з суб’єктами кінематографії, які подали проект на конкурсний відбір.

21. Жеребкування відбувається на засіданні Ради.

Перед проведенням жеребкування Держкіно повідомляє Раді про наявність у кандидатів до персонального складу експертних комісій конфлікту інтересів щодо проектів, поданих на конкурсний відбір.

Для проведення жеребкування з відбору членів експертних комісій Рада утворює комісію з жеребкування (далі – комісія) у складі 4 осіб з членів Ради, представника Держкіно та визначає голову комісії. Секретарем комісії є працівник Держкіно. Персональний склад комісії з жеребкування затверджується рішенням Ради.

22. Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кандидата.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово таку кількість жеребків, яка відповідає визначеній пунктом 6 розділу І цього Порядку кількості експертів, та передає їх голові комісії з жеребкування.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів, які включаються до складу відповідних експертних комісій.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які перевіряються членами комісії з жеребкування та зберігаються секретарем зазначеної комісії до завершення відбору.

Один і той самий експерт одночасно може бути членом не більше двох експертних комісій.

У разі включення експерта до більш ніж двох переліків експертів під час жеребкування враховуються витягнуті з пристрою жеребки з прізвищем, ім’ям та по батькові (за наявності) цього експерта лише у перших двох випадках.

Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рада на своєму засіданні затверджує персональні склади експертних комісії. Рішення Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно не пізніше наступного робочого дня після його ухвалення.

Персональний склад експертних комісій затверджується на строк проведення конкурсного відбору проектів.

23. Держкіно забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному вебсайті. Відео- та аудіозаписи жеребкування зберігаються у відкритому доступі на офіційному вебсайті Держкіно протягом трьох років, починаючи з дня жеребкування.

ІV. Умови діяльності експертних комісій

1. Організаційне забезпечення діяльності експертних комісій здійснює Держкіно, яке виконує такі функції:

- приймання документів та матеріалів, що надходять на розгляд та оцінювання експертними комісіями;

- організації комунікації та електронної взаємодії між експертними комісіями, Радою та Держкіно;

- обліку, підготовлених в електронній формі членами експертних комісій, експертних висновків до проектів;

- зберігання електронних документів, отриманих за підсумками діяльності експертних комісій.

Облік експертних висновків до проектів здійснюється за допомогою електронної системи, яка забезпечує здійснення аналізу та формування звітності у розрізі таких даних: назва експертної комісії, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) експерта, назва проекту, результати оцінювання проекту.

Електронні документи, отримані за підсумками діяльності експертних комісій, зберігаються на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. Строк зберігання – доки не мине потреба.

2. Член експертної комісії, у якого при здійсненні оцінювання проекту виник реальний або потенційний конфлікт інтересів, зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли член експертної комісії дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього такого конфлікту, повідомити про це Голову експертної комісії, Раду та Держкіно шляхом подання відповідної заяви в електронній формі (у довільній формі).

3. До оцінювання проекту долучаються не менш ніж 2/3 складу експертної комісії.

4. Робота членів експертних комісій з оцінювання проектів оплачується на умовах договору цивільно-правового характеру зі спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3806030 «Державна підтримка кінематографії».

До виплат членам експертних комісій за оцінювання проекту включаються витрати за такі види робіт:

- розгляд експертом заяви та додатків, поданих суб’єктом кінематографії для участі у конкурсному відборі проектів;

- проведення аналізу проекту на відповідність встановленим критеріям;

- проведення аналізу творчої/наукової/фінансово-економічної складових проекту;

- підготовка експертного висновку за результатами оцінювання проекту в електронній формі.

Розмір виплати за оцінювання проекту розраховується окремо за кожним проектом у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня календарного року, зокрема за оцінювання:

1) проекту фундаментального наукового дослідження – 5 відсотків;

2) проекту прикладного наукового дослідження – 5 відсотків;

3) кінопроекту повнометражного фільму / телевізійного фільму / телевізійного серіалу – 15 відсотків;

4) кінопроекту короткометражного фільму – 10 відсотків.

Оцінювання проекту вважається фактично здійсненим в повному обсязі, якщо член експертної комісії подав експертний висновок за результатами оцінювання проекту, підготовлений в електронній формі.

V. Організація та проведення засідань експертної комісії

1.Засідання експертної комісії скликає Голова експертної комісії, а у разі його відсутності з поважних причин уповноважена ним особа.

2. Засідання експертної комісії проводяться за необхідністю.

Засідання експертної комісії можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне засідання) з використанням власних технічних засобів, за умови забезпечення належної ідентифікації учасників засідання та фіксації результатів голосування щодо кожного питання.

3. Засідання експертної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

4. Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання експертної комісії визначає Голова експертної комісії, або уповноважена ним особа.

Порядок денний засідання експертної комісії та матеріали до нього надсилаються членам експертної комісії в електронній формі не пізніше ніж за один робочий день до початку засідання експертної комісії.

До розгляду на засіданні експертної комісії можуть долучатися експертні висновки до проектів членів експертних комісій, які з поважних причин відсутні на засіданні.

5. Якщо у члена експертної комісії за результатами вивчення поданих до розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції, вони подаються в електронній формі секретарю експертної комісії за один день до проведення засідання експертної комісії.

6. На засіданнях експертної комісії головує Голова експертної комісії, або уповноважена ним особа.

7. Обговорення питань на засіданні експертної комісії здійснюється відповідно до порядку денного його проведення, який готується для кожного засідання та узгоджується з головуючим.

Обговорення питання завершується або припиняється за рішенням головуючого.

8. Рішення експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні експертної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Головуючий на підставі результатів обговорення та голосування оголошує членам експертної комісії про прийняте рішення.

Рішення експертної комісії та експертні висновки до проектів носять рекомендаційний характер.

9. У разі неповідомлення членом експертної комісії про існування потенційного або реального конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення, – таке рішення скасовується Головою експертної комісії та призначається повторне засідання.

Держкіно у разі наявності інформації про існування потенційного або реального конфлікту інтересів у членів експертної комісії доводить її до відома Голови експертної комісії.

10. Протягом двох днів після засідання експертної комісії секретар експертної комісії складає в електронній формі протокол, який підписується головуючим, секретарем експертної комісії з накладанням кваліфікованих електронних підписів у порядку, встановленому Законом України «Про електронні довірчі послуги», та надсилається засобами електронного зв’язку до Держкіно.

 

 

В. о. генерального директора

Директорату мистецтв та мистецької освіти                            Євген ЛАВРО