Порядок утворення та роботи експертних комісій

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства України з питань кіно

13.03.2019 р. № _64____

Порядок утворення та роботи експертних комісій та умови їх діяльності

1. Цей порядок визначає процедуру утворення експертних комісій та умови їх діяльності.

2. Експертні комісії є колегіальними консультативно-дорадчими органами, що створюються з метою відбору конкурентоспроможних та якісних кінопроектів, забезпечення прозорості конкурсного відбору кінопроектів та формування пропозицій до Переліку переможців Конкурсного відбору кінопроектів.

За кожним напрямом конкурсного відбору створюється окрема експертна комісія.

3. Основними завданнями експертних комісій є:

- всебічна професійна оцінка кінопроектів, що претендують на отримання державної підтримки;

- участь у проведенні конкурсного відбору кінопроектів, відповідно до Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу), який затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у галузі кінематографії;

- внесення пропозиції щодо формування Переліку переможців Конкурсного відбору кінопроектів.

4. Експертні комісії утворюються Радою з державної підтримки кінематографії за поданням Держкіно відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Члени експертних комісій не можуть одночасно бути членами Ради з державної підтримки кінематографії. До складу експертних комісії не можуть входити співробітники Держкіно.

5. Експертні комісії у своїй роботі керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, ухваленими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, цим Порядком та іншими актами законодавства України.

6. У цьому Порядку термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

7. Для формування експертних комісій Держкіно утворюється Перелік експертів («Білий список») (далі – Перелік експертів) до якого входить максимум 70 фахівців у сфері кінематографії за такими напрямами діяльності як, професійні творчі працівники, що діють у сфері кінематографії, кінознавці, продюсери, дистриб’ютори, прокатники фільмів, організатори фестивалів та інші особи, що мають досвід роботи у сфері кінематографії не менше трьох років. Перелік експертів формується строком на 2 роки.

8. Перелік експертів формується з осіб, висунутих громадськими організаціями, що діють у сфері кінематографії і зареєстровані не менше ніж за 1 рік до висунення кандидатів.

9. Громадська організація може висунути не більше десяти осіб для включення до Переліку експертів.

10. Для формування Переліку експертів на офіційному веб-сайті Держкіно оприлюднюється оголошення про відбір претендентів для включення до Переліку експертів.

11. В оголошенні зазначаються:

- порядок і строк приймання заяв, електронна адреса, на яку подаються документи, та номер телефону для довідок, відповідальна особа Держкіно;

- перелік документів та вимоги щодо їх оформлення;

- вимоги до експерта.

12. Документи приймаються протягом 20 днів, починаючи з дня оприлюднення оголошення.

13. Для включення претендента до Переліку експертів організація подає такі документи:

- заява довільної форми, підписана керівником організації, із зазначенням прізвища, імені та по батькові претендента, інформації щодо відповідності претендента вимогам визначеним у цьому Порядку;

- копія статутного документа організації;

- документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи організації у сфері кінематографії не менше одного року (публікації у засобах масової інформації, скриншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо);

- заява претендента про згоду на включення до Переліку експертів, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, притягнень до відповідальності за корупційні правопорушення, згода на обробку персональних даних);

- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України претендента, копія трудової книжки або документів, які підтверджують досвід роботи, копія документа про вищу освіту, інші документи на розсуд претендента, що підтверджують його професійні досягнення і фаховий рівень;

- біографічна довідка (резюме) претендента;

- перелік напрямів за якими претендент може оцінювати проекти.

14. Документи надсилаються на електронну адресу, зазначену в оголошенні, одним листом у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

15. Достовірність інформації, наведеної у документах, зазначених у пункті 13 цього Порядку забезпечують організації та претенденти.

16. Держкіно проводить перевірку повноти документів та їх відповідності вимогам, визначеним пунктом 13 цього Порядку.

17. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежно Держкіно повідомляє про це організацію та претендента засобами електронного і телефонного зв’язку.

18. До завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів організація може подати документи, виправлені з урахуванням зауважень.

19. Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

20. Перелік претендентів поданих для включення до Переліку експертів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно. Громадські організації, що здійснюють свою діяльність у сфері кінематографії та окремі фізичні особи протягом 3 днів з дня оприлюднення Переліку претендентів поданих для включення до Переліку експертів можуть внести пропозиції та застереження щодо кандидатів до Переліку експертів. Внесені пропозиції та застереження розглядаються Держкіно при затвердженні Переліку експертів («Білий список»).

21. Відбір претендентів до Переліку експертів не може перевищувати 30 днів з дати оприлюднення оголошення.

22. За результатами розгляду поданих громадськими організаціями претендентів Держкіно формує Перелік експертів («Білий список»), який затверджується наказом Держкіно та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно протягом 3 робочих днів з дня його прийняття. До сформованого та оприлюдненого Переліку експертів включається інформація в якій зазначається прізвище, ім’я, по батькові експерта, інформація щодо його професійного досвіду та зазначається напрям за яким експерт може здійснювати експертну оцінку проектів.

23. Особа виключається з Переліку експертів у разі:

- подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

- виїзду на постійне проживання за межі України;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо експерта;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання експерта обмежено дієздатним чи недієздатним;

- смерті особи.

24. Не можуть бути включені до Переліку експертів:

- особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

- особи, стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

25. Персональні склади експертних комісій формуються ad hoc за поданням Держкіно до Ради з державної підтримки кінематографії після завершення подачі документів на участь у конкурсному відборі проектів за кожним напрямом визначеним у оголошенні про проведення конкурсного відбору. До складу експертної комісії за кожним напрямом входить 7 осіб, які оцінюють проекти, що подані за напрямом роботи відповідної експертної комісії. Одна і та сама особа може бути членом більш ніж однієї комісії одночасно.

26. Відбір кандидатів до персонального складу експертних комісій здійснюється за кожним напрямом конкурсного відбору лише після завершення подачі кінопроектів на конкурсний відбір методом жеребкування з обов’язковим врахуванням професійного досвіду експерта, відсутності у експерта конфлікту інтересів щодо проектів поданих для участі у конкурсному відборі.

Після завершення подачі кінопроектів на конкурсний відбір експерти, що включені до Переліку експертів та в яких наявний реальний конфлікт інтересів щодо поданих кінопроектів зобов’язані протягом 1 дня подати до Держкіно заяви про наявність конфлікту інтересів та відповідно не беруть участь у жеребкуванні з відбору членів експертних комісій.

Перед проведенням жеребкування Держкіно повідомляє Раді з державної підтримки кінематографії про наявність у кандидатів до персонального складу експертних комісій конфлікту інтересів щодо кінопроектів поданих конкурсний відбір.

27. Для проведення жеребкування з відбору членів експертних комісій Рада утворює комісію з жеребкування (далі – комісія) у складі 3 осіб з членів Ради, представника Держкіно та визначає голову комісії. Секретарем комісії є працівник Держкіно.

Жеребкування проводиться за допомогою спеціального пристрою (далі – пристрій), у якому розміщуються жеребки. На кожному з жеребків зазначається прізвище, ім’я та по батькові експерта, з числа тих, що визначені пунктом 26 цього Порядку.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатур, запропонованих для участі у жеребкуванні.

Комісія перевіряє жеребки на відповідність до вимог цього Порядку. Жеребки складаються у пристрій у спосіб, який не дозволяє прочитати прізвище експерта, та перемішуються.

За дорученням голови комісії один з членів комісії дістає з пристрою почергово сім жеребків та передає їх голові комісії.

Голова комісії після розкриття жеребків оголошує прізвища експертів, які пропонуються до включення до персонального складу експертних комісій за кожним напрямом визначеним у оголошенні про проведення конкурсного відбору проектів.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які перевіряються членами комісії та зберігаються до закінчення процедури відбору кандидатів до персонального складу експертних комісій.

Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Жеребкування є відкритим. Трансляція жеребкування проводиться в режимі реального часу. Інформація про час, місце проведення жеребкування та інтернет-адресу, за якою відбуватиметься трансляція, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно.

Відео- та аудіозаписи жеребкування зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Держкіно протягом одного року, починаючи з дня проведення.

28. Рада з державної підтримки кінематографії на своєму засіданні затверджує персональні склади експертних комісії. Рішення Ради з державної підтримки кінематографії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно протягом 3 робочих днів з дня його ухвалення.

29. Член експертної комісії, у якого при здійсненні експертної оцінки проекту виник конфлікт інтересів щодо проекту(ів) які він оцінює, зобов’язаний протягом 3 днів письмово повідомити Голову експертної комісії та Держкіно про виникнення у нього конфлікту інтересів та усунутися від розгляду та участі у голосуванні щодо результатів розгляду проекту(ів).

30. Держкіно отримавши від члена експертної комісії заяву про виникнення у нього конфлікту інтересів або заяви по вихід із складу Експертної комісії з інших причин вносить Раді з державної підтримки кінематографії подання про заміну такого члена експертної комісії на іншого експерта з урахуванням його професійного досвіду та відсутності у нього конфлікту інтересів щодо проекту(ів) які оцінюються.

Рада з державної підтримки кінематографії розглядає на своєму засіданні подання Держкіно та приймає рішення про виключення члена експертної комісії, що подав відповідну заяву та про включення іншого члена експертної комісії.

31. Робота експертних комісій може здійснюватись у формі індивідуальної експертної оцінки проектів або у формі засідання.

32. Голова та заступник Голови експертних комісій за кожним напрямом обираються на першому засіданні експертної комісії з числа членів експертної комісії шляхом відкритого голосування. Функції відповідального секретаря експертних комісій виконує співробітник Держкіно.

33. Засідання експертних комісій проводиться по мірі необхідності та вважається правомочним якщо участь у ньому взяли 5 членів Експертної комісії, які оцінювали кінопроекти допущені до участі у конкурсному відборі.

34. Рішення експертних комісій приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписує Голова (у разі відсутності – заступник) і секретар експертної комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови експертної комісії або за його відсутності заступника Голови експертної комісії є ухвальним.

35. При роботі експертних комісій у формі індивідуальної експертної оцінки проектів члени Експертних комісій:

- за повідомленням відповідального працівника Держкіно (секретаря Експертної комісії) отримують проект щодо якого проводиться експертна оцінка;

- здійснюють розгляд проекту та заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту.

36. При роботі експертних комісій у формі засідання:

- члени експертних комісій сповіщаються про засідання не пізніше двох днів до його початку;

- колективне рішення експертних комісій приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні; воно чинне за умови присутності на засіданні не менше половини загальної кількості членів комісії. Рішення оформлюється протоколом засідання експертних комісії за підписом Голови або за його відсутності заступника Голови експертної комісії.

37. У разі, якщо голоси членів Комісії, присутніх на засіданні, розділилися порівну, голос Голови Комісії або за його відсутності заступника Голови є ухвальним.

38. Рішення експертної комісії має рекомендаційний характер.

39. Члени експертних комісії не є державними службовцями.

40. Робота членів експертних комісій оплачується за бюджетною програмою КПКВК 1806030 «Державна підтримка кінематографії» через державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка» за відповідними угодами з експертами з розрахунку 300 (триста) гривень за творчу, виробничу, фінансову або прокатну експертизу проекту повнометражного фільму на двох етапах конкурсного відбору і 200 (двісті) гривень – короткометражного фільму.

41. Засідання експертних комісії є закритими, крім випадків коли члени Комісії проголосують за проведення відкритого засідання ad hoc, та проведення презетанційних сесій. За погодженням з головою або заступником голови експертної комісії на засідання комісії можуть запрошуватися не члени експертної комісії. На засіданнях Експертних комісій можуть бути присутні працівники Держкіно та члени Ради з державної підтримки кінематографії.

42. Заявки та документи, які пройшли перевірку їх повноти та відповідності вимогам, визначених Порядком та критеріями проведення творчого конкурсу (пітчингу), що затверджується наказом центрального органу виконавчої влади який формує державну політику в галузі кінематографії надсилаються в електронній формі секретарем експертної комісії членам експертних комісій відповідного напряму протягом п’яти робочих днів після завершення їх приймання.

43. Організація поточної роботи експертних комісій здійснюється відповідальним працівником Держкіно (секретар експертної комісії), що виконує такі функції:

- реєстрація матеріалів, що надходять на розгляд експертних комісій;

- організація індивідуального розгляду матеріалів членами експертних комісій (у разі проведення засідання у формі індивідуальної експертної оцінки проекту);

- організація проведення засідань експертних комісій і підготовка матеріалів до них;

- систематизація індивідуальних відгуків членів експертних комісій та підготовка протоколів засідань експертних комісій.

44. Строки оцінювання та розгляду членами експертних комісій кінопроектів поданих на конкурсний відбір визначаються Порядком та критеріями проведення творчого конкурсу (пітчингу), що затверджується центральним органом виконавчої влади який формує державну політику в галузі кінематографії.