Порядок прийняття Радою рішення про здійснення публічних закупівель та надання державної субсидії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

27 грудня 2018 року № 1143

(у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України

від 16 березня 2021 року № 198)

 

Порядок

прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу

 

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття Радою з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) рішення про надання державної підтримки кінематографії (далі – державна підтримка) у формах, визначених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі – Закон).

 

2. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених Законом та законами України «Про кінематографію», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

 

3. Державна підтримка надається суб`єкту кінематографії на умовах, визначених частиною першою статті 8 Закону.

Підтвердження відповідності суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону, здійснюється Держкіно згідно з Переліком документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», затвердженим наказом Міністерства культури України від 21 березня 2019 року № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 червня 2019 року за № 575/33546.

 

4. Державна підтримка не надається суб’єктам кінематографії, на яких поширюється дія частини першої статті 12 Закону.

 

5. Для отримання державної підтримки суб’єкт кінематографії, кінопроект якого включено до переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору, не пізніше тридцяти календарних днів від дня оприлюднення рішення Ради про затвердження переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору заповнює та подає до Держкіно заяву на отримання державної підтримки кінематографії в електронній формі (далі – електронна заява).

 

6. Для отримання державної підтримки суб’єкт кінематографії (далі – заявник) на офіційному вебсайті Держкіно створює власний електронний кабінет, заповнює та подає електронну заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, завантажує документи, що додаються до електронної заяви (далі – документи):

1) документи згідно з додатком 2 до цього Порядку;

2) орієнтовний календарний план кінопроекту за формою згідно з додатками 3 або 4 до цього Порядку в залежності від виду кінопроекту;

3) орієнтовний кошторис витрат на виробництво фільму за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку;

4) план фінансування виробництва (створення) фільму за рахунок державної підтримки за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку;

5) лист-гарантія від заявника про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку;

6) для кінопроекту спільного виробництва (копродукція) додатково подається фінансовий план фільму згідно з додатком 8 до цього Порядку;

8) для кінопроекту, що перебуває на завершальній стадії виробництва, подаються документи та матеріали згідно з додатком 9 до цього Порядку;

9) дозволи на обробку персональних даних заявника, продюсера та режисера-постановника, які надаються Держкіно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно для здійснення повноважень, визначених цим Порядком;

10) документ, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяви, у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 8 Закону;

11) інші документи, які заявник вважатиме за потрібне представити Раді для розгляду.

 

7. Електронна заява та документи, викладаються державною мовою.

 

8. Заявник завантажує документи у власному електронному кабінеті в електронній формі (або скановані копії їх паперових форм, придатні для приймання їх змісту людиною) у форматі «.PDF» (кожний документ завантажується окремим файлом, заголовок якого відповідає короткому змісту цього документа).

 

9. Достовірність інформації, зазначеної в електронній заяві та документах, забезпечує заявник.

 

10. Датою реєстрації електронної заяви вважається дата її подання заявником в власному електронному кабінеті.

Офіційним повідомленням заявника про реєстрацію електронної заяви вважається відображення зазначеної події у власному електронному кабінеті.

 

11. Держкіно протягом трьох робочих днів з наступного дня після дати реєстрації електронної заяви проводить перевірку поданої електронної заяви та документів на предмет їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 6-8 цього Порядку.

У разі подання заявником електронної заяви та документів, які не відповідають вимогам, визначеним пунктами 6-8 цього Порядку, Держкіно не пізніше трьох робочих днів з наступного дня після дати завершення перевірки поданої електронної заяви та документів повідомляє про це заявника шляхом направлення заявнику повідомлення у електронному кабінеті та/або на адресу електронної пошти заявника.

У такому разі електронна заява вважається неприйнятою і заявник має право доопрацювати електронну заяву та документи з урахуванням отриманих зауважень та подати її повторно до завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні.

Електронні заяви, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку подання документів, не реєструються та не розглядаються.

 

12. Заявник має право до завершення зазначеного в пункті 5 цього Порядку строку подання документів скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше електронну заяву.

 

13. З метою експертного забезпечення розгляду фінансово-економічної складової кінопроектів та підготовки відповідних експертних висновків Рада за поданням Держкіно ухвалює рішення про утворення експертної комісії з фінансово-економічних питань.

 

14. Допущені до розгляду Радою електронні заяви та документи протягом двох робочих днів після завершення строку подання документів надсилаються Держкіно засобами електронного зв’язку членам експертної комісії з фінансово-економічних питань та членам Ради.

 

15. Розгляд електронних заяв та документів, підготовка експертних висновків здійснюється членами експертної комісії з фінансово-економічних питань індивідуально протягом двадцяти календарних днів з дня їх отримання. У разі розгляду членом експертної комісії понад п’ятдесят електронних заяв та документів строк подання заповнених експертних висновків до кінопроектів може бути подовжено, але не більше ніж на п’ять днів.

Члени експертної комісії з фінансово-економічних питань здійснюють експертне оцінювання фінансово-економічної складової кінопроекту за такими критеріями:

1)    кошторис фільму:

збалансованість кошторису фільму;

вартість товарів, робіт та послуг необхідних для виробництва (створення) фільму;

2)    маркетингова стратегія:

ринкова привабливість кінопроекту;

потенціал вітчизняної та міжнародної дистрибуції;

перспектива фестивального успіху;

3) прогнозоване співвідношення вартості виробництва (створення) фільму та якості виробленого (створеного) фільму, строки його виробництва (створення):

відповідність вартості виробництва (створення) фільму його масштабу;

відповідність вартості виробництва (створення) фільму строкам його виробництва (створення).

Експертний висновок до фінансово-економічної складової кінопроекту готується членами експертної комісії з фінансово-економічних питань в електронній формі за формою згідно з додатками 10 до цього Порядку.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється з огляду на відповідність кінопроекту критерію:

позитивна оцінка – кінопроект відповідає критерію;

негативна оцінка – кінопроект не відповідає критерію.

Загальна оцінка за критеріями, визначеними підпунктами 1–3 пункту 15 цього Порядку, виставляється після оцінювання за кожним із визначених індикаторів. У разі виставлення негативної оцінки більше ніж за одним індикатором критеріїв, визначених підпунктами 1 та 3 пункту 15 цього Порядку, та більш ніж за двома індикаторами критерію, визначеному підпунктом 2 пункту 15 цього Порядку, загальна оцінка за цими критеріями виставляється негативною.

В експертному висновку надається стислий узагальнений висновок (не менше двох речень), в якому зазначаються недоліки чи переваги фінансово-економічної складової кінопроекту, а також наводяться обґрунтування щодо виставленої оцінки за кожним з критеріїв.

 

16. Протокол засідання експертної комісії з фінансово-економічних питань, експертні висновки в електронній формі надсилаються  засобами електронного зв’язку до Держкіно до закінчення строків, встановлених пунктом 15 цього Порядку.

 

17. Держкіно протягом одного робочого дня з дати отримання від експертної комісії з фінансово-економічних питань в електронній формі протоколів та всіх експертних висновків, надсилає їх засобами електронного зв’язку членам Ради.

 

18. Члени Ради протягом двадцяти календарних днів з дати отримання електронної заяви та документів від Держкіно здійснюють вивчення:

1) сценарію/тритменту/сторіборду;

2) кошторису фільму;

3) режисерської експлікації;

4) продюсерського бачення;

5) маркетингової стратегії;

6) договору про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на сценарій фільму;

7) договору про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на діалоги фільму, якщо вони створені окремо від сценарію/тритменту/сторіборду фільму;

8) угоди про спільне кіновиробництво (для фільмів спільного виробництва з іншими країнами);

9) установчих документів суб’єктів кінематографії (якщо заявником є юридична особа);

10) відомостей про орієнтовний склад знімальної групи;

11) листа-гарантії від заявника про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону;

12) листа-гарантії від заявника про забезпечення наявності у нього грошових коштів, необхідних для вчасного фінансування виробництва фільму (якщо це вимагається відповідно до частини третьої статті 8 Закону) до дати укладення договору про надання державної підтримки;

13) документа, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяви, у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 8 Закону;

14) інших документів, які заявник вирішив за необхідне подати Раді для розгляду його електронної заяви.

 

19. Протягом десяти календарних днів з дати отримання в електронній формі протоколу засідання експертної комісії з фінансово-економічних питань та експертних висновків члени Ради здійснюють оцінювання:

1) сценарію/тритменту/сторіборду;

2) кошторису фільму;

3) режисерської експлікації;

4) продюсерського бачення;

5) маркетингової стратегії.

 

20. Члени Ради у встановлений пунктом 19 цього Порядку строк обов’язково додатково оцінюють і враховують:

1) оригінальність і якість сценарію/тритменту/сторіборду;

2) досвід заявника як продюсера або виробника фільму відповідного жанру:

економічні результати (зокрема касові збори вироблених фільмів);

результати участі у вітчизняних або міжнародних кінофестивалях;

нагороди, отримані на кінофестивалях;

економічну ефективність розповсюдження фільмів в Україні та за кордоном;

рейтинги телевізійного перегляду під час трансляції (демонстрації) фільму (фільмів) телерадіоорганізаціями;

ефективність продажів (переглядів) у мережі Інтернет та в роздрібній торговій мережі на матеріальних носіях;

3) успішну роботу режисера-постановника у зв’язку з його участю у виробництві (створенні) фільмів:

результати участі у вітчизняних або міжнародних кінофестивалях;

нагороди, отримані на кінофестивалях;

економічну ефективність розповсюдження кінофільмів в Україні та за кордоном;

результати дослідження телевізійного перегляду під час трансляції (демонстрації) фільму (фільмів);

ефективність продажів (переглядів) у мережі Інтернет та в роздрібній торговій мережі на матеріальних носіях;

4) прогнозоване співвідношення вартості виробництва (створення) фільму та якості виробленого (створеного) фільму, строки його виробництва (створення).

 

21. Держкіно до кінця січня поточного року формує з урахуванням пропозицій наданих громадськими організаціями та господарськими об’єднаннями, які здійснюють діяльність у сфері кінематографії (у разі їх надходження), затверджує та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті переліки міжнародних та вітчизняних кінофестивалів на поточний рік, участь/перемога в яких враховуються під час оцінювання досвіду заявника як продюсера або виробника фільму, успішної роботи режисера-постановника (далі – переліки кінофестивалів).

Для формування переліку кінофестивалів громадські організації та господарські об’єднання, які здійснюють діяльність у сфері кінематографії, не пізніше 10 січня поточного року можуть надати свої пропозиції.

Переліки кінофестивалів не змінюються протягом поточного року.

 

22. За результатами оцінювання члени Ради заповнюють картки оцінки в електронній формі за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку.

Оцінка за кожним з критеріїв, визначених пунктами 19 та 20 цього Порядку, виставляється з огляду на відповідність кінопроекту критерію:

позитивна оцінка – кінопроект відповідає критерію;

негативна оцінка – кінопроект не відповідає критерію.

Загальна оцінка за критеріями, визначеними підпунктами 2 та 3 пункту 20 цього Порядку, виставляється після оцінювання за кожним із визначених індикаторів. У разі виставлення негативної оцінки більше ніж за двома індикаторами критерію загальна оцінка за даним критерієм виставляється негативною.

Кінопроект «фільм-дебют» за критерієм, визначеним підпунктом 3 пункту 20 цього Порядку, не оцінюється.

У картці оцінки надається стислий узагальнений висновок (не менше двох речень), в якому зазначаються недоліки чи переваги кінопроекту, а також наводяться обґрунтування щодо виставленої оцінки за кожним з критеріїв.

Загальна позитивна оцінка кінопроекту виставляється в картці оцінки у разі позитивної оцінки за всіма критеріями, а для кінопроектів «фільм-дебют» крім критерію, визначеного підпунктом 3 пункту 20 цього Порядку.

До розгляду Радою питання про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону, допускаються кінопроекти, які були позитивно оцінені не менше як 2/3 від затвердженого складу Ради.

 

23. Держкіно протягом двох робочих днів після отримання в електронній формі карток оцінювання від членів Ради готує та подає Раді пропозиції щодо обсягу державної підтримки кінопроектів, які були позитивно оцінені не менше як 2/3 від затвердженого складу Ради.

 

24. Питання щодо прийняття рішень Радою про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону, розглядаються на чергових та позачергових засіданнях Ради, які проводяться у порядку, визначеному статтею 9 Закону. У разі розгляду зазначених питань на позачерговому засіданні Ради оголошення про це оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно не пізніше ніж за п’ять днів до такого засідання.

Засідання Ради є відкритими, на них можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

 

25. Останнє чергове засідання Ради з розгляду питань, передбачених пунктом 24 цього Порядку, проводиться не пізніше 25 листопада поточного року.

 

26. Рішення Ради про надання державної підтримки приймається по кожному кінопроекту окремо на підставі результатів оцінювання кінопроектів, поданих Держкіно пропозиції щодо обсягів державної підтримки та відповідно до наявних бюджетних коштів.

 

27. Під час прийняття Радою рішення про надання державної підтримки не допускається надання державної підтримки для:

1) більш ніж трьох кінопроектів повнометражних або короткометражних фільмів/телевізійних фільмів/телевізійних серіалів від одного заявника у поточному році;

2) більш ніж одного кінопроекту повнометражного або трьох кінопроектів короткометражних фільмів/телевізійних фільмів/телевізійних серіалів, в якому один і той самий режисер-постановник;

У разі коли кількість позитивно оцінених Радою кінопроектів одного заявника перевищує показник, визначений підпунктом 1 пункту 27 цього Порядку, не допускається розгляд питання щодо прийняття рішення про надання державної підтримки Радою без залучення заявника.

 

28. Рішення Ради про надання державної підтримки готується в електронній формі за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку та оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно разом з картками оцінки без ідентифікації членів Ради не пізніше ніж на п’ятий робочий день після його затвердження.

За зверненням суб’єкта кінематографії, який отримав рішення Ради про надання державної підтримки, Держкіно протягом трьох робочих днів надсилає йому засобами електронного зв’язку електронний примірник рішення.

 

29. Рішення Ради про надання державної підтримки може бути анульовано автоматично у разі:

підтвердження в установленому законодавством порядку факту корупційного правопорушення членом Ради під час прийняття рішення про надання державної підтримки за умови, що голос даного члена Ради був вирішальним;

звернення суб’єкта кінематографії в електронній формі з відмовою від державної підтримки;

неукладення протягом одного року (для кінопроектів спільного виробництва протягом трьох років) договору на виробництво фільму/телевізійного фільму/телевізійного серіалу між Держкіно та суб’єктом кінематографії.

 

30. З суб’єктом кінематографії, якому рішенням Ради надано державну підтримку, Держкіно укладає договір. До підписання договору про надання державної підтримки не дозволяється вносити зміни до кінопроекту.

 

31. Прийняття Радою рішення про зміни істотних параметрів фільму можливе за умови мотивованого звернення суб’єкта кінематографії щодо необхідності таких змін та лише після підписання договору.

Не допускаються такі зміни:

заміна режисера-постановника для фільму-дебюту, авторського фільму, короткометражного фільму (за виключенням довготривалої хвороби або смерті режисера-постановника, що підтверджується відповідними документами);

подовження виробництва (створення) фільму на загальний строк не більш ніж на 12 місяців (окрім випадків подовження строків у зв’язку із настанням обставин непереборної сили).

 

32. Усі документи, пов’язані з процесом прийняття Радою рішення про надання державної підтримки, зберігаються Держкіно у строки, встановлені законодавством України.

 

33. Документи, подані заявниками, не можуть бути передані у будь-який спосіб третім особам, а їх зміст розголошеним крім випадків, передбачених законодавством України.

 

34. Створені для цілей реалізації норм цього Порядку документи в електронній формі підписуються за допомогою електронного підпису. Накладення електронного підпису на електронний документ та ідентифікація особи – підписувача здійснюється за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та підписання електронних документів з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

 

 

 

В. о. генерального директора

Директорату культури і мистецтв                                             Євген ЛАВРО