Порядок прийняття Радою рішення про здійснення публічних закупівель та надання державної субсидії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
агентства України з питань кіно
15 березня 2023 року № 32

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2023 р.
за № 978/40034

 

 

Порядок
прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу

 1. Цей Порядок визначає механізм прийняття Радою з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) рішення про надання державної підтримки кінематографії (далі – державна підтримка) у формах, визначених пунктами 1-3частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі – Закон).
 2. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених Законом та Законами України «Про кінематографію», «Про запобігання корупції»«Про захист персональних даних»«Про електронні документи та електронний документообіг»«Про електронні довірчі послуги».
 3. Державна підтримка надається суб’єкту кінематографії на умовах, визначених частиною першоюстатті 8 Закону.

Підтвердження відповідності суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону, здійснюється Держкіно згідно з Переліком документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», затвердженим наказом Міністерства культури України від 21 березня 2019 року № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 червня 2019 року за № 575/33546.

 1. Державна підтримка не надається суб’єктам кінематографії, на яких поширюється дія частини першоїстатті 12 Закону.
 2. Для отримання державної підтримки суб’єкт кінематографії, кінопроєкт якого включено до переліку кінопроєктів – переможців конкурсного відбору, не пізніше тридцяти календарних днів від дня оприлюднення рішення Ради про затвердження переліку кінопроєктів – переможців конкурсного відбору заповнює та подає до Держкіно заяву на отримання державної підтримки кінематографії в електронній формі (далі – електронна заява).
 3. Для отримання державної підтримки суб’єкт кінематографії (далі - заявник) на офіційному вебсайті Держкіно створює власний електронний кабінет, заповнює та подає електронну заяву за формою згідно з додатком 1до цього Порядку, завантажує документи, що додаються до електронної заяви (далі – документи):

1) документи згідно з додатком 2 до цього Порядку;

2) календарний план кінопроєкту за формою згідно з додатками або до цього Порядку в залежності від виду кінопроєкту;

3) кошторис витрат на виробництво фільму за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку;

4) план фінансування виробництва (створення) фільму за рахунок державної підтримки за формою згідно з додатком6 до цього Порядку;

5) лист-гарантія від заявника про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку;

6) для кінопроєкту спільного виробництва (копродукція) додатково подається фінансовий план фільму згідно з додатком 8 до цього Порядку;

7) для кінопроєкту, що перебуває на завершальній стадії виробництва, подаються документи та матеріали згідно з додатком 9 до цього Порядку;

8) документ, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяви, у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 8 Закону;

9) інші документи, які заявник вважатиме за потрібне представити Раді для розгляду;

10) бланк експертного висновка до фінансово-економічної складової кінопроєкту (додаток 10 до цього Порядку) – заповнюються графи: назва кінопроєкту, найменування суб’єкта кінематографії (виробника фільму).

 1. Електронна заява та документи, викладаються державною мовою.
 2. Заявник завантажує документи у власному електронному кабінеті в електронній формі (або скановані копії їх паперових форм, придатні для приймання їх змісту людиною) з розширенням «.PDF» (кожний документ завантажується окремим файлом, заголовок якого відповідає короткому змісту цього документа).
 3. Достовірність інформації, зазначеної в електронній заяві та документах, забезпечує заявник.
 4. Датою реєстрації електронної заяви вважається дата її подання заявником в власному електронному кабінеті.

Офіційним повідомленням заявника про реєстрацію електронної заяви вважається відображення зазначеної події у власному електронному кабінеті.

 1. Держкіно протягом трьох робочих днів з наступного дня після дати реєстрації електронної заяви проводить перевірку поданої електронної заяви та документів на предмет їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 6–8цього Порядку.

У разі подання заявником електронної заяви та документів, які не відповідають вимогам, визначеним пунктами 6–8 цього Порядку, Держкіно не пізніше трьох робочих днів з наступного дня після дати завершення перевірки поданої електронної заяви та документів повідомляє про це заявника шляхом направлення заявнику повідомлення у електронному кабінеті та/або на адресу електронної пошти заявника.

У такому разі електронна заява вважається неприйнятою і заявник має право доопрацювати електронну заяву та документи з урахуванням отриманих зауважень та подати її повторно до завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні.

Електронні заяви, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку подання документів, не реєструються та не розглядаються.

 1. Заявник має право до завершення зазначеного в пункті 5цього Порядку строку подання документів скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше електронну заяву.
 2. З метою експертного забезпечення розгляду фінансово-економічної складової кінопроєктів та підготовки відповідних експертних висновків Рада за поданням Держкіно ухвалює рішення про утворення експертної комісії з фінансово-економічних питань.
 3. Допущені до розгляду Радою електронні заяви та документи протягом двох робочих днів після завершення строку подання документів надсилаються Держкіно засобами електронного зв’язку членам експертної комісії з фінансово-економічних питань та членам Ради.
 4. Розгляд електронних заяв та документів, підготовка експертних висновків здійснюється членами експертної комісії з фінансово-економічних питань індивідуально до двадцяти календарних днів з дня їх отримання. У разі розгляду членом експертної комісії понад п’ятдесят електронних заяв та документів строк подання заповнених експертних висновків до кінопроєктів продовжується, але не більше ніж на п’ять днів.

Члени експертної комісії з фінансово-економічних питань здійснюють експертне оцінювання фінансово-економічної складової кінопроєкту за такими критеріями:

1) кошторис фільму:

збалансованість кошторису фільму;

вартість товарів, робіт та послуг необхідних для виробництва (створення) фільму;

2) маркетингова стратегія:

ринкова привабливість кінопроєкту;

потенціал вітчизняної та міжнародної дистрибуції;

перспектива фестивального успіху;

3) прогнозоване співвідношення вартості виробництва (створення) фільму та якості виробленого (створеного) фільму, строки його виробництва (створення):

відповідність вартості виробництва (створення) фільму його масштабу;

відповідність вартості виробництва (створення) фільму строкам його виробництва (створення).

Експертний висновок до фінансово-економічної складової кінопроєкту готується членами експертної комісії з фінансово-економічних питань в електронній формі за формою згідно з додатками 10 до цього Порядку.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється з огляду на відповідність кінопроєкту критерію:

позитивна оцінка – кінопроєкт відповідає критерію;

негативна оцінка – кінопроєкт не відповідає критерію.

Загальна оцінка за критеріями, визначеними підпунктами 1–3 пункту 15 цього Порядку, виставляється після оцінювання за кожним із визначених індикаторів. У разі виставлення негативної оцінки більше ніж за одним індикатором критеріїв, визначених підпунктами 1 та 3 пункту 15 цього Порядку, та більш ніж за двома індикаторами критерію, визначеному підпунктом 2 пункту 15 цього Порядку, загальна оцінка за цими критеріями виставляється негативною.

В експертному висновку надається стислий узагальнений висновок (не менше двох речень), в якому зазначаються недоліки чи переваги фінансово-економічної складової кінопроєкту, а також наводяться обґрунтування щодо виставленої оцінки за кожним з критеріїв.

 1. Протокол засідання експертної комісії з фінансово-економічних питань, експертні висновки в електронній формі надсилаються засобами електронного зв’язку до Держкіно до закінчення строків, встановлених пунктом 15цього Порядку.
 2. Держкіно протягом одного робочого дня з дати отримання від експертної комісії з фінансово-економічних питань в електронній формі протоколів та всіх експертних висновків, надсилає їх засобами електронного зв’язку членам Ради.
 3. Члени Ради протягом двадцяти календарних днів з дати отримання електронної заяви та документів від Держкіно здійснюють вивчення:

1) сценарію/тритменту/сторіборду;

2) кошторису фільму;

3) режисерської експлікації;

4) продюсерського бачення;

5) маркетингової стратегії;

6) договору про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на сценарій фільму;

7) договору про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на діалоги фільму, якщо вони створені окремо від сценарію/тритменту/сторіборду фільму;

8) попередньої угоди про спільне кіновиробництво (для фільмів спільного виробництва з іншими країнами);

9) установчих документів суб’єктів кінематографії (якщо заявником є юридична особа);

10) відомостей про орієнтовний склад знімальної групи;

11) листа-гарантії від заявника про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону;

12) листа-гарантії від заявника про забезпечення наявності у нього грошових коштів, необхідних для вчасного фінансування виробництва фільму (якщо це вимагається відповідно до частини третьої статті 8 Закону) до дати укладення договору про надання державної підтримки;

13) документа, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяви, у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 8 Закону;

14) інших документів, які заявник вирішив за необхідне подати Раді для розгляду його електронної заяви.

 1. Держкіно до кінця січня поточного року формує з урахуванням пропозицій наданих громадськими організаціями та господарськими об’єднаннями, які здійснюють діяльність у сфері кінематографії (у разі їх надходження), затверджує та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті переліки міжнародних та вітчизняних кінофестивалів на поточний рік, участь/перемога в яких враховуються під час оцінювання досвіду заявника як продюсера або виробника фільму, успішної роботи режисера–постановника (далі – переліки кінофестивалів).

Для формування переліку кінофестивалів громадські організації та господарські об’єднання, які здійснюють діяльність у сфері кінематографії, не пізніше 10 січня поточного року мають право надати свої пропозиції.

Переліки кінофестивалів не змінюються протягом поточного року.

 1. Рішення Ради відображається в протоколі засідання Ради.
 2. Держкіно готує та подає Раді пропозиції щодо обсягу державної підтримки кінопроєктів, які були позитивно оцінені за підсумками двох етапів конкурсного відбору.
 3. Питання щодо прийняття рішень Радою про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1–3частини першої статті 7 Закону, розглядаються на чергових та позачергових засіданнях Ради, які проводяться у порядку, визначеному статтею 9Закону. У разі розгляду зазначених питань на позачерговому засіданні Ради оголошення про це оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно не пізніше ніж за п’ять днів до такого засідання.

Засідання Ради є відкритими, на них мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

 1. Останнє чергове засідання Ради з розгляду питань, передбачених пунктом 22 цього Порядку, проводиться не пізніше 25 листопада поточного року.
 2. Рішення Ради про надання державної підтримки приймається по кожному кінопроєкту окремо на підставі результатів оцінювання кінопроєктів, поданих Держкіно пропозиції щодо обсягів державної підтримки та відповідно до наявних бюджетних коштів.
 3. Під час прийняття Радою рішення про надання державної підтримки не допускається надання державної підтримки для:

1) більш ніж трьох кінопроєктів повнометражних або короткометражних фільмів / телевізійних фільмів / телевізійних серіалів від одного заявника у поточному році;

2) більш ніж одного кінопроєкту повнометражного або трьох кінопроєктів короткометражних фільмів / телевізійних фільмів / телевізійних серіалів, в якому один і той самий режисер-постановник.

У разі коли кількість позитивно оцінених радою кінопроєктів одного заявника перевищує показник, визначений підпунктом 1 цього пункту, розгляд питання щодо прийняття рішення про надання державної підтримки Радою відбувається з урахуванням позиції такого заявника, що висловлюється у письмовій формі або на засіданні Ради через представника, у разі надання такої позиції заявником.

 1. Рішення Ради про надання державної підтримки готується в електронній формі за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку та оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно не пізніше ніж на п’ятий робочий день після його затвердження.

За зверненням суб’єкта кінематографії, який отримав рішення Ради про надання державної підтримки, Держкіно протягом трьох робочих днів надсилає йому засобами електронного зв’язку електронний примірник рішення.

 1. Рішення Ради про надання державної підтримки анулюється автоматично у разі:

підтвердження в установленому законодавством порядку факту корупційного правопорушення членом Ради під час прийняття рішення про надання державної підтримки за умови, що голос даного члена Ради був вирішальним;

звернення суб’єкта кінематографії в електронній формі з відмовою від державної підтримки;

неукладення протягом одного року (для кінопроєктів спільного виробництва протягом трьох років) договору на виробництво фільму / телевізійного фільму / телевізійного серіалу між Держкіно та суб’єктом кінематографії.

 1. З суб’єктом кінематографії, якому рішенням Ради надано державну підтримку, Держкіно укладає договір про надання державної підтримки. До підписання договору про надання державної підтримки не дозволяється вносити зміни до кінопроєкту.
 2. Прийняття Радою рішення про зміни істотних параметрів фільму можливе за умови мотивованого звернення суб’єкта кінематографії щодо необхідності таких змін та лише після підписання договору.

Не допускаються такі зміни:

заміна режисера-постановника для фільму-дебюту, авторського фільму, короткометражного фільму (за виключенням довготривалої хвороби або смерті режисера-постановника, що підтверджується відповідними документами);

подовження виробництва (створення) фільму на загальний строк не більш ніж на 18 місяців (окрім випадків подовження строків у зв’язку із настанням обставин непереборної сили).

 1. Усі документи, пов’язані з процесом прийняття Радою рішення про надання державної підтримки, зберігаються Держкіно у строки, встановлені законодавством України.
 2. Документи, подані заявниками, не можуть бути передані у будь-який спосіб третім особам, а їх зміст розголошеним крім випадків, передбачених законодавством України.
 3. На створені для цілей реалізації норм цього Порядку документи в електронній формі накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (далі – електронний підпис). Електронна ідентифікація, автентифікація особи-підписувача та підписання електронних документів здійснюється за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

 

Начальник відділу підтримки створення

національних фільмів                                                                Антон ПРОЦЕНКО