Юридичний відділ

Структура підрозділу:
Начальник юридичного відділу
Бударін Ігор Миколайович +380 44 280 12 11 м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 408 email: budarin@usfa.gov.ua
Чисельність спеціалістів – 5

Основні завдання

Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Агентством, а також його керівниками та спеціалістами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків; реалізація державної політики у сфері державної служби з питань кадрової роботи стосовно Держкіно; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективного використання; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар`єри, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції:
- організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у галузі кінематографії, захисті законних інтересів Держкіно;
- забезпечує правильне застосування законодавства у Держкіно, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;
- організовує і проводить семінари, інші заняття з правових питань із працівниками Держкіно;
- разом із відповідними структурними підрозділами сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків;
- бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень;
- представляє в установленому законодавством порядку інтереси Держкіно в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів; вносить пропозиції керівництву Держкіно про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;
- вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності Відділу та до реалізації рекомендацій органів юстиції;
- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності Держкіно;
- перевіряє відповідність законодавству проєктів наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.
У разі невідповідності проєкту наказу чи іншого нормативного акта законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проєкт, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення керівником Держкіно.
Видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання проєкту акта законодавства відповідному державному органу для вирішення питання щодо його прийняття та узгодження без попереднього розгляду Відділом не допускається;
- вносить керівництву Держкіно пропозиції щодо подання нормативного акта до Мін’юсту для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи, законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;
- розробляє та бере участь у розробці проєктів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держкіно, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;
- з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, готує керівництву Держкіно довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам Держкіно консультації з правових питань;
- разом із відповідними структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства в галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проєкту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
- здійснює у межах своєї компетенції реалізацію державної політики в галузі кінематографії;
- проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
- організовує облік законодавчих та нормативних документів, які розробляються Держкіно або тих, що погоджуються з Держкіно;
- Відділ забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Держкіно і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву Держкіно пропозиції щодо її вдосконалення;
- розробляє річні плани роботи з кадрами;
- разом з іншими структурними підрозділами вивчає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців;
- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;
- проводить роботу з кадровим резервом, вносить пропозиції щодо його вдосконалення;
- проводить консультації з громадськістю з питань роботи з кадрами;
- вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в Держкіно, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов`язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в Держкіно;
- приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
- розглядає та вносить керівництву Держкіно пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
- готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників Держкіно;
- планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі;
- оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;
- обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості;
- складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;
- у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни;
- здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;
- оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
- у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату Держкіно та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах;
- забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;
- здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо впровадження та використання у межах компетенції складових єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри";
- надає фаховий висновок за визначеною формою звернень органів виконавчої влади, громадських об‘єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань нагородження державними нагородами України працівників галузі кінематографії;
- проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
- проводить роботу з кадровим резервом Держкіно, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах Держкіно, вносить пропозиції щодо їх вдосконалення;
- вносить пропозиції голові Держкіно про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації кадрів);
- оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
- своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;
- здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків;
- забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами Держкіно організує регулярне навчання працівників апарату;
- разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в Держкіно за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;
- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);
- здійснює листування з Національним агентством України з питань державної служби з питань проходження державної служби;
- розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;
- розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.